Regie op de Textielketen

2.5 Inzameling: handhaving

Handhaving als sluitstuk

Handhaving is het sluitstuk voor een kwalitatief goede afvalinzameling. Als de uitvoering van een goed inzamelbeleid een feit is, de inzamelvoorzieningen op orde zijn en de communicatie helder is, mag er van de inwoners verantwoordelijkheid worden verwacht.

Handhaving is elke actie die erop gericht is om de naleving van regels te bevorderen en te bewerkstelligen. Handhaving is meer dan het uitoefenen van toezicht op de naleving en het zo nodig opleggen van sancties. Beleidsvorming, communicatie en samenwerking maken een belangrijk onderdeel uit van handhaving.

In een publicatie van de VNG 'Handhaving door en voor gemeenten' wordt aandacht besteed aan de diverse aspecten van handhaving, zoals het handhavingsbeleid en prioritering, de beginselplicht tot handhaven, de (on)mogelijkheden om te gedogen, de herstel- en bestraffende sancties (de bestuurlijke boete) en de invordering en executie.

Gemeenten moeten van de Rijksoverheid een Afvalstoffenverordening en een Uitvoeringsbesluit vaststellen. Daarin wordt wettelijk bepaald wat de regels zijn rondom de inzameling van huishoudelijk afval.

Als BOA's zijn aangewezen door de gemeente als toezichthouder kunnen zij op overtredingen op regels in de Afvalstoffenverordening of de Wet Milieubeheer controleren en in bepaalde gevallen bij overtredingen te handhaven. Het is dus zaak als gemeente te zorgen voor een goede Afvalstoffenverordening en die ook aan de inwoners bekend te maken.

Een ander handhavingsvraagstuk bij textielinzameling is diefstal van textiel. Textiel wordt in sommige gevallen gestolen vanwege de waarde die een kledingstuk of een paar schoenen kan hebben. Bij ondergrondse containers gebeurt dit minder snel dan bij bovengrondse, omdat burgers hier minder snel bij kunnen. Wel zijn antidiefstalkleppen mogelijk bij bovengrondse containers.

Illegale inzameling houdt in dat partijen zonder instemming of toestemming, op eigen initiatief, inzamelen. Bijvoorbeeld door op de inzameldag van de huis-aan-huis inzameling zakken van straat te halen. Of door het plaatsen van eigen inzamelvoorzieningen in private en/of in de openbare ruimte. Illegale inzameling leidt ertoe dat de gemeente, en daarmee de gecontracteerde inzamelaar/sorteerder minder herdraagbaar (waardevol) textiel in handen krijgt, maar ook dat de gemeente niet weet wat er met het ingezamelde materiaal gebeurt. Het is daarom belangrijk actief te handhaven op illegale inzameling.

In de gemeente Oss mag alleen het Kringloopbedrijf kleding inzamelen middels containers. Deze containers zijn herkenbaar voor de inzameling van textiel in Oss. Er is echter sprake van illegale kledingcontainers op verschillende plaatsen in de gemeente. Zo staan er zonder vergunning textielcontainers van een stichting naast een winkelcentrum. Het is aan de gemeente om op te treden bij illegale inzameling van textiel.