Regie op de Textielketen

Sturen op eigen inzameldiensten of aanbesteden

Aanbestedingen: waar rekening mee houden?

Aanbestedingen zijn uitgelezen kansen om de inzameling van textiel te optimaliseren. Bij een aanbesteding kunt u verschillende eisen en verwachtingen over het in te richten contract opnemen. Het is hierbij van belang de volgende punten mee te nemen in de eisen van een aanbesteding of bij het opstellen van het contract:

  • Het type informatie dat wordt aangeleverd, dat inzicht geeft in de hoeveelheid vervuiling, type vervuiling, oorzaken van vervuiling, sorteeranalyses, routes en probleemlocaties
  • Periodieke overleggen, afstemmingsmomenten en tussentijdse evaluaties
  • Lengte van routes (lange routes hebben over het algemeen een negatieve invloed op de kwaliteit)
  • Tranparantiebepalingen en afspraken over de inzet en kwaliteit van onderaannemers
  • Eisen aan inzamelmiddelen, zoals zakken en ondergrondse en bovengrondse containers
  • Het type transport (grote of kleine wagens, met dichte achterlader, geen inzameling tijdens regen)

Aanbesteden komt in dit handboek terug in paragraaf 2.8. In de bijlagen vindt u verschillende voorbeelden van eisen die u kunt opnemen in een aanbesteding en bepalingen die kunnen worden opgenomen in overeenkomsten. Gemeenten met een eigen inzameldienst kunnen overwegen om de inzameling van textiel in eigen beheer uit te voeren. Het is hierbij van belang om te kijken naar de capaciteit en het kostenplaatje. Hoeveel extra capaciteit is er nodig, is er bij handlos een locatie beschikbaar voor sortering of vindt dit plaats bij de textielcontainers zelf en waar gaat het textiel naartoe?

Neem voorafgaand aan het aanbestedingsproces de paragrafen 2.7, 2.8 en 2.9 door. De bijlagen bevatten voorbeeldeisen die opgenomen kunnen worden in aanbestedingen en overeenkomsten. Indien u niet op korte termijn een aanbesteding hoeft uit te voeren, kunt u de voorbeelden in de paragrafen en bijlagen gebruiken als checklist bij het huidige contract: waar zijn wel of geen harde afspraken over gemaakt? Leidt dat tot problemen of uitdagingen? Gebruik de resultaten van een dergelijke analyse in de gesprekken die u voert met uw inzamelaar om te bekijken waar bijsturing mogelijk is en nieuwe afspraken gemaakt kunnen worden.