Regie op de Textielketen

Bijlage 1: Voorbeeld algemene eisen textielaanbesteding

Op basis van de inzichten die zijn opgedaan tijdens de marktconsultatie zijn een aantal voorbeeldeisen opgesteld die kunnen helpen bij een aanbesteding of het opstellen van contracten met marktpartijen.

Bijlage 1: Voorbeeld algemene eisen textielaanbesteding

In een aanbesteding worden eisen opgenomen. Algemene eisen zijn eisen die van toepassing zijn op de opdracht maar van algemene strekking zijn. Hieronder worden ten aanzien van textiel enkele voorbeelden gegeven van algemene eisen die u kunt toepassen.

Let op: dit zijn voorbeeldeisen. Die worden gegeven als hulpmiddel. Afhankelijk van de specifieke situatie kan een aanpassing van de eisen nodig zijn. Ook kan de gemeente kiezen om een eis niet over te nemen.

 • Medewerkers zijn betrokken.
 • Medewerkers zijn deskundig op de taak.
 • Er worden in de sortering op daartoe geschikte plekken medewerkers uit de sociale werkvoorziening (social return) ingezet. De opdrachtnemer spant zich in zo veel mogelijk lokale werkgelegenheid te stimuleren.
 • De inzamelaar/sorteerder voert toezicht uit op de taakuitvoering door medewerkers uit de sociale werkvoorziening.

Noot: deze eisen kunnen beperkend zijn voor de markt. Bij twijfel kan de redelijkheid van deze eis worden nagevraagd bij de marktpartijen in een marktverkenning.

 • Het uitsorteren van vervuiling vindt plaats binnen een straal van […] km van het vestigingsadres van de gemeente [……adres…..]
 • Herdraagbaar textiel wordt niet buiten Nederland gebracht.
 • Fijnsortering tot minimaal 100 soorten vindt in Nederland plaats.
 • Het is niet toegestaan om ondersoorten te exporteren tenzij de contractpartij kan aantonen dat de bestemming in het buitenland bijdraagt aan een hoogwaardigere toepassing.
 • De opdrachtnemer is transparant over de wijze waarop en door wie het ingezamelde textiel wordt ingezameld, gesorteerd en be- en verwerkt dan wel getransporteerd.
 • De contractpartner kan op aanvraag van de gemeente [binnen …. dagen] een sluitende massabalans aanleveren.
 • De opdrachtnemer is, voor zover dit bij de taakuitvoering overeengekomen is, transparant over de inzet van social return.
 • Partijen komen eens per [kwartaal/halfjaar/jaar] bijeen voor het bespreken van de dienstverlening. De opdrachtnemer kan vereisen dat hierbij een actuele rapportage wordt overlegd.
 • Het is de gemeente toegestaan om aangekondigd en onaangekondigd een bezoek te brengen bij de opdrachtnemer om de uitvoering van de opdracht te controleren.
 • Indien opdrachtnemer voor het uitvoeren van de opdracht gebruik maakt van een of meerdere onderaannemers dan draagt opdrachtnemer ervoor zorg dat de uitvoering van de opdracht in overeenstemming met de vereisten en afspraken plaatsvindt.
 • De inzamelaar/sorteerder beschikt bij inschrijving en gedurende de uitvoering van de opdracht over een geldig certificaat voor een kwaliteitsmanagementsysteem (ISO 9001, Keurmerk Kringloopbedrijven of aantoonbaar gelijkwaardig). In geval van een combinatie van inschrijvers, wordt een kwaliteitssysteemcertificaat van de combinatie of van de deelnemers afzonderlijk geëist. Als afzonderlijke certificaten worden overlegd, moeten deze certificaten gezamenlijk overeenkomen met de aard van het werk, dienstverlening c.q. levering.
 • De inzamelaar/sorteerder beschikt bij inschrijving en gedurende de uitvoering van de opdracht over een geldig certificaat VHT-certificaat.
 • Inschrijver gaat ermee akkoord om op verzoek van de aanbestedende dienst een kopie van certificaten te overleggen.

Noot: Als de gemeente een certificaat eist waar niet alle partijen aan kunnen voldoen, dan kan dit leiden tot onbedoelde uitsluiting van een partij. Verken daarom van tevoren of voldoende partijen aan de certificeringen kunnen voldoen. Vraag bij inschrijving om een bewijs van certificering. Ook tijdens de uitvoering van de opdracht moet een geldig certificaat kunnen worden overlegd. Neem in de overeenkomst op dat de opdracht vervalt als niet meer aan deze geschiktheidseis(en) wordt voldaan.