Regie op de Textielketen

Bijlage 2: Voorbeeldeisen inzamelen met een zak

Deze werklijst gaat in op de huis-aan-huis inzameling van textiel. Indien de gemeente dit door derden wil laten doen, dan kunnen de eisen die hieronder staan als voorbeeld dienen voor uw Programma van Eisen of contract.

Let op: dit zijn voorbeeldeisen. Die worden gegeven als hulpmiddel. Afhankelijk van de specifieke situatie kan een aanpassing van de eisen nodig zijn. Ook kan de gemeente kiezen om een eis niet over te nemen.

 • De inzamelaar heeft toestemming van de gemeente voor het inzamelen van textiel.
 • De inzamelaar is door de gemeente aangewezen als inzameldienst.
 • De inzamelaar heeft een vermelding als inzamelaar op de VIHB-lijst.
 • De [gemeente/inzamelaar] is verantwoordelijk voor het bezorgen van de zak bij alle huishoudens.
 • De zak wordt minimaal twee dagen en maximaal vijf dagen voorafgaand aan de inzameldatum bij de huishoudens bezorgd.
 • De [gemeente/inzamelaar] spant zich in voor het bekend maken van de inzamelronde. De inzamelaar neemt het initiatief hiervoor.
 • De inzamelaar adviseert de gemeente over de vorm en wijze waarop er wordt gecommuniceerd, echter er wordt niet afgeweken van de welles-nietes lijst van Milieu Centraal.
 • De zak is transparant zodat onderscheid kan worden gemaakt tussen textiel en stoorstoffen (zoals restafval).
 • Op de zak staat een duidelijke instructie wat in de zak mag.
 • Op de zak staat een duidelijke inzameldag.
 • Op de zak staat een instructie over hoe de zak kan worden afgedankt als een huishouden deze niet op het inzamelmoment aan kan bieden.
 • De chauffeur neemt alleen de zak met textiel en geen zakken met een andere inhoud dan textiel mee.
 • Of: De chauffeur neemt alle zakken mee en deponeert zakken met restafval op de volgende door de gemeente aangewezen locatie [……...…..]
 • Signalen van roof worden direct gemeld aan de contactpersoon bij de gemeente.
 • Als er geen sprake is van een samenwerking of participatie, dan geldt dat er geen menging van textiel plaatsvindt met textiel uit andere gemeenten.
 • Het gewicht van de lading wordt vastgesteld met een bruto-netto weging van het voertuig op een geijkte weegbrug.
 • Van de wegingen bewaart de inzamelaar de weegbonnen voor een periode van 7 jaar.
 • De lading wordt gelost met minimale roering op een droge, schone vloer.
 • De chauffeur legt de geloste lading vast op fotobeeld.
 • De lading wordt binnen drie dagen geïnspecteerd en gesorteerd.
 • De hele lading wordt geaccepteerd en uitgesorteerd.
 • Vervuiling wordt [voor rekening van de gemeente afgevoerd naar [….] / voor rekening van opdrachtnemer afgevoerd]
 • Behoudens volgens afspraken met de gemeente (over bijvoorbeeld de verkoop via kringloop) wordt alle textiel ter verwerking aangeboden aan ketenpartners. Het is niet toegestaan om delen van de lading opnieuw in circulatie te brengen.

Eigendom van het textiel

 • De gemeente blijft eigenaar van het textiel tot aan acceptatie door de sorteerder.
 • Communicatie verloopt via e-mail.
 • De contactpersoon binnen de gemeente is [……], bereikbaar via e-mailadres […....].
 • De contactpersoon van de inzamelaar is [……], bereikbaar via e-mailadres […....].
 • De inzamelaar koppelt binnen 14 dagen de losgewichten aan de contactpersoon terug.
 • De weegbonnen zijn door de gemeente gedurende minimaal zeven jaar opvraagbaar.
 • De inzamelaar koppelt minimaal eens per [maand /kwartaal /halfjaar] terug wat de bestemming van het ingezamelde textiel is. Dit gebeurt met een massabalans die 100% van het losgewicht beslaat.
 • Alle hierboven genoemde onderdelen zijn in de prijsafspraken inbegrepen
 • Er worden geen toeslagen in rekening gebracht anders dan die tussen partijen zijn overeenkomen.