Regie op de Textielketen

Bijlage 3: Voorbeeldeisen inzamelen met onderlossende containers

Deze werklijst is van toepassing op alle types onderlossende containers. Dit zijn containers die met een kraanauto worden geleegd. Het opslagvolume van de containers en of deze bovengronds of ondergronds geplaatst zijn, maakt niet uit. Bovengrondse containers die met de hand worden gelost, worden in werklijst 5 behandeld.
Indien de gemeente kiest voor het inzamelen met onderlossende containers, dan kunnen de volgende eisen worden gesteld.

Let op: dit zijn voorbeeldeisen. Die worden gegeven als hulpmiddel. Afhankelijk van de specifieke situatie kan een aanpassing van de eisen nodig zijn. Ook kan de gemeente kiezen om een eis niet over te nemen

 • De inzamelaar heeft toestemming van de gemeente voor het inzamelen van textiel.
 • De inzamelaar is door de gemeente aangewezen als inzameldienst.
 • De inzamelaar heeft een vermelding als inzamelaar op de VIHB-lijst.
 • De gemeente communiceert over de inzameling.
 • De inzamelaar mag ook communiceren over de textielinzameling in de gemeente maar, mits vorm en inhoud dezelfde boodschap uitdragen als de gemeente. Uitgangspunt zijn de welles-nieteslijst van Milieu Centraal en de aanbiedregels van de gemeente.
 • De inzamelaar mag de gemeente te allen tijde adviseren over de vorm en wijze van communicatie.
 • Of: De gemeente verwacht een proactieve inzamelaar die gevraagd en ongevraagd over de vorm en wijze van communicatie adviseert.
 • Op de container wordt bij elke inworpopening de welles-nietes lijst van Milieu Centraal getoond.
 • Op de container wordt gebruik gemaakt van de landelijke pictogrammen van Rijkswaterstaat.
 • Op de container worden een telefoonnummer en e-mailadres getoond waarmee omwonenden de gemeente kunnen attenderen op afwijkingen aan de container (kapot, bijgeplaatst afval, vervuilde omgeving, etc.).
 • De container staat niet naast een restafvalcontainer.
 • De container staat goed in het zicht.
 • De container vormt in het gebruik geen hinder voor weggebruikers.
 • In het geval van een ondergrondse container: De bestrating sluit goed aan op de containerput en ligt afwaterend van de container af.
 • De zuil is schoon.
 • De zuil is heel.
 • Alle stickers op de container zijn heel en de communicatie is goed leesbaar.
 • De betonput is schoon
 • De betonput is droog
 • Er kan geen hemelwater in de container terecht komen.
 • De gemeente is verantwoordelijk voor de staat en het onderhoud van de onderlossende container.
 • De gemeente draagt zorg voor een goed werkende container.
 • De gemeente draagt zorgt voor een uniek slot op de container(s) welke niet vrij in de handel verkrijgbaar is (zoals een halve maan-, vierkant- of driehoeksleutel).
 • De chauffeur controleert bij elke inzameling de staat van de container. Dit omvat reinheid, beschadigingen en het kunnen lezen van de communicatieaanduidingen. Opmerkelijkheden worden direct gemeld aan de contactpersoon van de gemeente.
 • De inzamelaar is verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen van de container(s).
 • De gemeente stemt in met het aantal containers en faciliteert de plaatsing ervan.
 • Er zijn geen leges of andere vergoedingen aan de gemeente verschuldigd voor het in de openbare ruimte hebben staan van de containers.
 • Elke textielcontainer heeft dezelfde uitstraling, staat van onderhoud en kleur.
 • De containers zijn uitgevoerd in de uniforme kleurstijl van Rijkswaterstaat.
 • Elke textielcontainer is voorzien van de uniforme pictogrammen van Rijkswaterstaat en van de uniforme welles-nietes lijst van Milieu Centraal.
 • De inzamelaar is verantwoordelijk voor de staat en het onderhoud van de container.
 • De inzamelaar draagt zorg voor een goed werkende container.
 • De inzamelaar draagt zorgt voor een uniek slot op de container(s) welke niet vrij in de handel verkrijgbaar is (zoals een halve maan-, vierkant- of driehoeksleutel).
 • De chauffeur controleert bij elke inzameling de staat van de container. Dit omvat reinheid, beschadigingen en het kunnen lezen van de communicatieaanduidingen. Opmerkelijkheden worden direct gemeld aan de contactpersoon van de inzamelaar.
 • Herstel naar aanleiding van de constateringen door de chauffeur worden binnen een termijn van twee weken uitgevoerd en afgerond.

Eigendom van het textiel

 • De gemeente blijft eigenaar van het textiel tot aan acceptatie door de sorteerder.
 • De chauffeur start zijn route met een schone, droge container.
 • De container is voorzien van hydraulische kleppen ter bescherming tegen neerslag.
 • De kleppen zijn te allen tijde gesloten, uitgezonderd voor de lediging van containers.
 • Op momenten met stevige neerslag blijven de kleppen gesloten tot het moment dat de neerslag ophoudt. Dit kan betekenen dat de inzameling op een willekeurig moment (tijdelijk) moet worden gestaakt of dat de inzameling op dag niet kan plaatsvinden.
 • De route is afgestemd op het aantal ingeplande containers. De route is niet te lang, zodat textiel in de laadbak niet aangedrukt hoeft te worden.
 • Het textiel wordt niet verdicht tijdens de inzameling. Dit betekent dat een mechanisch verdichtingssysteem of het aandrukken van het textiel met het gewicht van een container niet is toegestaan.
 • De chauffeur maakt melding bij de contactpersoon van de gemeente over naast de container geplaatste zakken of ander afval. De chauffeur neemt deze zakken/ het afval niet mee.
 • Als er geen sprake is van een samenwerking of participatie, dan geldt dat er geen menging van textiel plaatsvindt met textiel uit andere gemeenten.
 • Het gewicht van de lading wordt vastgesteld met een bruto-netto weging van het voertuig op een geijkte weegbrug.
 • Van de wegingen bewaart de inzamelaar de weegbonnen voor een periode van 7 jaar.
 • De lading wordt gelost met minimale roering op een droge, schone vloer.
 • De lading wordt binnen drie dagen geïnspecteerd en gesorteerd.
 • De chauffeur legt de geloste lading vast op fotobeeld.
 • De hele lading wordt geaccepteerd en uitgesorteerd.
 • Vervuiling wordt [voor rekening van de gemeente afgevoerd naar [….] / voor rekening van opdrachtnemer afgevoerd]
 • Behoudens volgens afspraken met de gemeente (over bijvoorbeeld de verkoop via kringloop) wordt alle textiel ter verwerking aangeboden aan ketenpartners. Het is niet toegestaan om delen van de lading opnieuw in circulatie te brengen.
 • Communicatie verloopt via e-mail.
 • De contactpersoon binnen de gemeente is […], bereikbaar via e-mailadres […..].
 • De contactpersoon van de inzamelaar is […], bereikbaar via e-mailadres […..].
 • De inzamelaar koppelt binnen 14 dagen de losgewichten aan de contactpersoon terug.
 • De weegbonnen zijn door de gemeente gedurende minimaal zeven jaar opvraagbaar.
 • De inzamelaar koppelt minimaal [eens per kwartaal] terug wat de bestemming van het ingezamelde textiel is. Dit gebeurt met een massabalans die 100% van het losgewicht beslaat.
 • Alle hierboven genoemde onderdelen zijn in de prijsafspraken inbegrepen.
 • Er worden geen toeslagen in rekening gebracht anders dan die tussen partijen zijn overeengekomen.