Regie op de Textielketen

Bijlage 4: Voorbeeldeisen handmatig lossen van bovengrondse containers

Als de gemeente overweegt inzameling met handlos uit te vragen in de aanbesteding, dan kunnen daaraan de volgende eisen of regels worden gesteld.

Let op: dit zijn voorbeeldeisen. Die worden gegeven als hulpmiddel. Afhankelijk van de specifieke situatie kan een aanpassing van de eisen nodig zijn. Ook kan de gemeente kiezen om een eis niet over te nemen.

 • De inzamelaar heeft toestemming van de gemeente voor het inzamelen van textiel.
 • De inzamelaar is door de gemeente aangewezen als inzameldienst.
 • De inzamelaar heeft een vermelding als inzamelaar op de VIHB-lijst.
 • De gemeente communiceert over de inzameling.
 • De inzamelaar mag ook communiceren over de textielinzameling in de gemeente, mits vorm en inhoud dezelfde boodschap uitdragen als de gemeente. Uitgangspunt zijn de welles-nieteslijst van Milieu Centraal en de aanbiedregels van de gemeente.
 • De inzamelaar mag de gemeente te allen tijde adviseren over de vorm en wijze van communicatie.
 • Of: De gemeente verwacht een proactieve inzamelaar die gevraagd en ongevraagd over de vorm en wijze van communicatie adviseert.
 • Op de container wordt bij elke inworpopening de welles-nietes lijst van Milieu Centraal getoond.
 • Op de container wordt gebruik gemaakt van de landelijke pictogrammen van Rijkswaterstaat.
 • Op de container is een telefoonnummer en e-mailadres getoond waarmee omwonenden de gemeente kunnen attenderen op afwijkingen aan de container (kapot, bijgeplaatst afval, vervuilde omgeving, etc.).
 • De container staat niet naast een restafvalcontainer.
 • De container staat goed in het zicht.
 • De container vormt in het gebruik geen hinder voor weggebruikers.
 • De zuil is schoon.
 • De zuil is heel.
 • Alle stickers op de container zijn heel en de communicatie is goed leesbaar.
 • Er kan geen hemelwater in de container terecht komen.
 • De gemeente is verantwoordelijk voor de staat het onderhoud van de container.
 • De gemeente draagt zorg voor een goed werkende container (deugdelijk materiaal, schoon, heel en veilig).
 • De gemeente draagt zorgt voor een uniek slot op de container(s) welke niet vrij in de handel verkrijgbaar is (zoals een halve maan-, vierkant- of driehoeksleutel).
 • De chauffeur controleert bij elke inzameling de staat van de container. Dit omvat reinheid, beschadigingen en het kunnen lezen van de communicatieaanduidingen. Opmerkelijkheden worden direct gemeld aan de contactpersoon van de gemeente.
 • De inzamelaar is verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen van de container(s).
 • De gemeente stemt in met het aantal containers en faciliteert de plaatsing ervan.
 • Er zijn geen leges of andere vergoedingen aan de gemeente verschuldigd voor het in de openbare ruimte hebben staan van de containers.
 • Elke textielcontainer heeft dezelfde uitstraling, staat van onderhoud en kleur.
 • De containers zijn uitgevoerd in de uniforme kleurstijl van Rijkswaterstaat.
 • Elke textielcontainer is voorzien van de uniforme pictogrammen van Rijkswaterstaat en van de uniforme welles-nietes lijst van Milieu Centraal.
 • De inzamelaar is verantwoordelijk voor de staat en het onderhoud van de container.
 • De inzamelaar draagt zorg voor een goed werkende container (deugdelijk materiaal, schoon, heel en veilig).
 • De inzamelaar draagt zorgt voor een uniek slot op de container(s) welke niet vrij in de handel verkrijgbaar is (zoals een halve maan-, vierkant- of driehoeksleutel).
 • De chauffeur controleert bij elke inzameling de staat van de container. Dit omvat reinheid, beschadigingen en het kunnen lezen van de communicatieaanduidingen. Opmerkelijkheden worden direct gemeld aan de contactpersoon van de inzamelaar.
 • Herstel naar aanleiding van de constateringen door de chauffeur worden binnen een termijn van twee weken uitgevoerd en afgerond.

Eigendom van het textiel

De gemeente blijft eigenaar van het textiel tot aan acceptatie door de sorteerder.

 • De chauffeur controleert de inhoud van de container.
 • De chauffeur leegt de hele container.
 • De chauffeur deponeert vervuiling op een door de gemeente aan te wijzen plaats. Deze plaats is [de milieustraat/dichtstbijzijnde container voor restafval/ [……]].
 • Of: De inzamelaar voert aanwezige vervuiling voor eigen kosten af.
 • Signalen van roof worden direct gemeld aan de contactpersoon bij de gemeente.
 • Als er geen sprake is van een samenwerking of participatie, dan geldt dat er geen menging met textiel vanuit andere gemeenten plaatsvindt.
 • De chauffeur wisselt de volle gaascontainer met een lege gaascontainer.
 • Naast de container gevallen of naast de container geplaatst textiel wordt meegenomen. Er wordt door de chauffeur na sluiting van de deur van de container geen materiaal in de container geworpen.
 • De chauffeur brengt de volle gaascontainers naar [de sorteerlocaties van opdrachtnemer/de volgende sorteerlocatie ……….... ]
 • Vervuiling wordt [voor rekening van de gemeente afgevoerd naar [….] / voor rekening van opdrachtnemer afgevoerd].
 • Signalen van roof worden direct gemeld aan de contactpersoon bij de gemeente.
 • Als er geen sprake is van een samenwerking of participatie, dan geldt dat er geen menging met textiel uit andere gemeenten plaatsvindt.
 • Het gewicht van de lading wordt vastgesteld met een bruto-netto weging van het voertuig op een geijkte weegbrug.
 • In het geval van de gaascontainers geldt dat het aantal gaascontainers in het voertuig bij bruto-weging en netto-weging gelijk is.
 • Van de wegingen bewaart de inzamelaar de weegbonnen voor een periode van 7 jaar.
 • De lading wordt gelost met minimale roering op een droge, schone vloer.
 • De lading wordt binnen drie dagen geïnspecteerd en gesorteerd.
 • De chauffeur legt de geloste lading vast op fotobeeld.
 • De hele lading wordt geaccepteerd en uitgesorteerd.
 • Restafval wordt [voor rekening van de gemeente afgevoerd naar [….] / voor rekening van opdrachtnemer afgevoerd].
 • Behoudens volgens afspraken met de gemeente (over bijvoorbeeld de verkoop via kringloop) wordt alle textiel ter verwerking aangeboden aan ketenpartners. Het is niet toegestaan om delen van de lading opnieuw in circulatie te brengen.
 • Communicatie verloopt via e-mail.
 • De contactpersoon binnen de gemeente is […], bereikbaar via e-mailadres […..].
 • De contactpersoon van de inzamelaar is […], bereikbaar via e-mailadres […..].
 • De inzamelaar koppelt binnen 14 dagen de losgewichten aan de contactpersoon terug.
 • De weegbonnen zijn door de gemeente gedurende minimaal zeven jaar opvraagbaar.
 • De inzamelaar koppelt minimaal eens per [maand/ kwartaal /halfjaar] terug wat de bestemming van het ingezamelde textiel is. Dit gebeurt met een massabalans die 100% van het losgewicht beslaat.
 • Alle hierboven genoemde onderdelen zijn in de prijsafspraken inbegrepen.
 • Er worden geen toeslagen in rekening gebracht anders dan die tussen partijen zijn overeengekomen.