Regie op de Textielketen

Bijlage 5: Voorbeeld opschonen en het (fijn)sorteren van textiel

Onderscheid wordt gemaakt naar opschonen, grofsorteren en fijnsorteren. Let op: dit zijn voorbeeldeisen. Die worden gegeven als hulpmiddel. Afhankelijk van de specifieke situatie kan een aanpassing van de eisen nodig zijn. Ook kan de gemeente kiezen om een eis niet over te nemen.

 • Opdrachtnemer draagt zorgt voor het zorgvuldig uitnemen van vervuiling en voert deze voor zijn rekening af.
  Of
 • Opdrachtnemer draagt zorgt voor het zorgvuldig uitnemen van vervuiling en voert deze voor rekening van de gemeente af.
 • Opdrachtnemer draagt zorg voor het zorgvuldig uitnemen van herdraagbaar textiel.
 • Het herdraagbaar textiel wordt allereerst aangeboden aan de volgende kringlooporganisatie(s): […....] […….] […….].
 • Het is de kringlooporganisatie toegestaan om (delen) van het herdraagbaar textiel niet aan te nemen.
 • Opdrachtnemer neemt niet verkocht herdraagbaar textiel van de kringloop terug.
 • Opdrachtnemer beoordeelt het niet verkocht herdraagbaar textiel op de mogelijkheid om dit buiten Nederland af te zetten.
 • Teruggenomen herdraagbaar textiel dat naar oordeel van de sorteerder geen afzet meer zal kennen wordt ingebracht in het fijnsorteerproces.
 • Opdrachtnemer sorteert uit naar minimaal [….] ondersoorten.
  Of
 • Opdrachtnemer sorteert uit zoals overeengekomen of naar opgaaf bij inschrijving.
 • De gemeente blijft eigenaar van het textiel tot aan acceptatie door de sorteerder.
 • Communicatie verloopt via e-mail.
 • De contactpersoon binnen de gemeente is […….], bereikbaar via e-mailadres [……..].
 • De contactpersoon van de sorteerder is [……], bereikbaar via e-mailadres [……..].
 • De sorteerder koppelt minimaal eens per [maand/kwartaal /halfjaar] terug wat de gerealiseerde resultaten zijn voor wat betreft het fijnsorteren. Dit moet aansluiten op de massabalans van de inwegingen.
 • Bij de terugkoppeling wordt duidelijk beschreven wat de bestemmingen van de ondersoorten was in de beschouwde periode.
 • Op verzoek van de gemeente kan de sorteerder een accountantsverklaring opvragen over de sorteerresultaten en de afzet van de ondersoorten over de periode van één jaar met twaalf aaneengesloten maanden. De kosten voor deze verklaring zijn voor rekening van [de gemeente/de sorteerder].
 • Alle hierboven genoemde onderdelen zijn in de prijsafspraken inbegrepen.
 • Er worden geen toeslagen in rekening gebracht anders dan die tussen partijen zijn overeengekomen.