Verkenning kwaliteit deelstromen gft-afval, papier, glas en textiel uit huishoudens


Sinds de start van VANG-HHA zijn veel gemeenten aan de slag gegaan met de VANG-HHA-ambities. Door middel van onder andere ambitieuze beleidsplannen en nieuwe inzamelmethoden ziet een groot deel van de gemeenten hun hoeveelheid restafval afnemen en de hoeveelheid van gescheiden ingezamelde deelstromen toenemen. Deze trend is duidelijk te zien in landelijke afvalcijfers.

Tegelijkertijd zijn er signalen dat de VANG-ambities mogelijk ongewenste effecten hebben. Verwerkers melden dat de kwaliteit van de gescheiden ingezamelde afvalstromen achteruit gaat en wijzen de VANG-ambities als oorzaak aan: door de focus van gemeenten op het terugdringen van restafval zou een deel van het restafval in de gescheiden deelstromen terecht komen. Met name inzamelsystemen met gedifferentieerde aanbiedtarieven (diftar) en omgekeerd inzamelen worden vaak als oorzaak aangewezen, maar harde data hierover ontbreken voor veel stromen.

Rijkswaterstaat heeft vanuit het Uitvoeringsprogramma VANG een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van andere deelstromen binnen huishoudelijk afval. Voor dit verkennend onderzoek heeft een literatuuronderzoek plaatsgevonden en zijn gesprekken geweest met stakeholders in de inzamel- en verwerkingsmarkt.

>> naar het rapport


verkenning kwaliteit deelstromen