Interactieve tool PMDZelf aan de slag: binnen 5 minuten inzicht in verbetering van uw PMD-inzameling

Om meer handvatten te bieden hoe de resultaten uit het onderzoek kunnen worden toegepast, is een interactieve zelfbeoordelingstool ontworpen. U vult zeven vragen in over uw huidige inzamelsystematiek voor PMD en restafval en of u wel/niet een vorm van diftar hanteert. Op basis van uw antwoorden en de onderzoeksresultaten wordt voor u een rapport samengesteld met wat u al aan effectieve middelen inzet binnen uw gemeente, wat mogelijke verbeteropties zijn en welk effect de verbeteringen hebben op de ingezamelde hoeveelheid PMD, de inzamelingskosten en de samenstelling. In aanvulling op het rapport wordt het verwachte effect van de verbeteringen ook geconcretiseerd in drie grafieken voor de respons, de inzamelingskosten en de samenstelling.

Voordat u de vragen invult

  • Uw antwoorden worden niet op deze site opgeslagen noch bewaard.
  • als u binnen uw gemeente twee of meer systemen voor de inzameling van PMD hanteert (bijvoorbeeld een ander systeem in de hoogbouw dan in de laagbouw), vult u de vragen in voor één inzamelgebied om inzicht te verkrijgen voor dit inzamelgebied.

Rapport ‘Inzichten om uw PMD-inzameling te verbeteren’

In de afgelopen jaren is er veel onderzoek verricht naar de brongescheiden inzameling van PMD. kosten, kilo’s en samenstelling van brongescheiden PMD:

  • Een onderzoek uit 2017 naar de inzamelingskosten en ingezamelde volumes (respons) van brongescheiden PMD onder 80 gemeenten
  • Een onderzoek uit 2017/2018 naar de samenstelling c.q. kwaliteit van brongescheiden PMD onder 48 gemeenten. De resultaten van dit onderzoek kunt u nalezen in het bijbehorende samenstellingsrapport.

In 2019 heeft het LCKVA de uitkomsten van beide onderzoeken gecombineerd om integraal inzicht te krijgen, welke factoren verklarend zijn voor de hoogte van de ingezamelde hoeveelheden PMD, de inzamelkosten en de samenstelling.

In het rapport 'Onderzoek inzamelsystemen PMD' zijn op basis van de onderzoeksresultaten handelingsperspectieven opgenomen: Wat kunnen gemeenten doen om de hoeveelheid ingezameld PMD te verhogen, om de inzamelingskosten te verlagen en de samenstelling te verbeteren?

Casussen ter ondersteuning van scenario-analyse door de gemeente

In de 'Casussen inzameling PMD' worden de resultaten van het onderzoek geconcretiseerd aan de hand van één interventie. Dit kan u bijvoorbeeld ondersteunen in een scenario-analyse waarin u verschillende wijzigingen van de inzamelsystematiek met elkaar wilt vergelijken. Overweegt u over te stappen op diftar, of u wilt weten of en wat het verschil is tussen het inzamelen met zakken of minicontainers, dan bieden de casussen u input hiervoor.