Kleinschalige verwerkingsmethoden voor GFT en swill - bijdragen aan de circulaire economie binnen bestaande regelgeving en beleid


Rijkswaterstaat (RWS) werkt aan het beantwoorden van de vraag op welke manier organisch afval zodanig verwerkt kan worden dat dit bijdraagt aan een circulaire economie en stimuleert dat dit zo min mogelijk met het restafval verdwijnt. Hierbij gaat het om inzameling van huishoudelijk organisch afval (gft) en bedrijfsmatig geproduceerd organisch keukenafval (swill).
Er komt nog steeds teveel organisch materiaal terecht in het restafval, dus valt er nog veel te verbeteren aan de inzameling. Aan de toepassingskant kan het sluiten van de kleine kringlopen, door bijvoorbeeld lokaal organische stromen terug te brengen op de bodem, een bijdrage leveren. Dat moet wel duurzaam gebeuren, waarbij in ieder geval risico’s voor gezondheid en milieu voorkómen worden.

Dit onderzoek geeft inzicht in de mogelijkheden en onmogelijkheden van verwerkingsmethoden van swill en gft binnen het huidige beleid en regelgeving. Het kan helpen bij de ontwikkeling van een informatiedocument voor lokale beleidsmakers, (vergunning verlenende) ambtenaren en initiatiefnemers die overwegen kleinschalig lokaal te gaan verwerken. Dit onderzoek bevat een overzicht van verwerkingsmethoden van gft en swill die tot doel hebben een materiaal voort te brengen dat op de bodem gebracht mag worden. Het verwerken van gft tot compost is daarvoor op dit moment de enige wettelijk toegestane methode.


Publicatiedatum
Aantal pagina's
107
Omvang 4.6 MB
Organisatie
LeAF, in opdracht van Rijkswaterstaat
Auteur(s)
Iemke Bisschops, Miriam van Eekert, Anna Hobo, Katarzyna Kujawa-Roeleveld