Vermindering restafval duidelijk ingezet


De NVRD onderzocht in het kader van het programma VANG de stand van zaken rond de vaststelling en implementatie van het afval-/grondstoffenbeleid, en de mate waarin gemeenten op koers liggen om de VANG-doelstellingen te halen. De uitkomsten van dit onderzoek zijn 24 januari 2019 gepresenteerd in een bijeenkomst met bestuurders in Den Haag. Gemeenten blijken ambitieus te zijn, omarmen de landelijke doelstellingen en liggen op koers voor het verminderen van restafval. Dit wordt bevestigd door de begin 2019 gepubliceerde CBS-cijfers van 2015-2017 waarin duidelijk een vermindering van het restafval waarneembaar is.

restafval 2015, 2016, 2017

Uit het onderzoek blijkt ook dat negen op de tien gemeenten een vastgesteld afval-/grondstoffenbeleid(plan) (68%) hebben of met een plan bezig zijn (20%).

In de meeste plannen worden de volgende maatregelen ingevoerd:

  • Frequentieverlaging van inzameling restafval (65%)
  • Omgekeerd inzamelen (49%)
  • Invoering Diftar (42%)
  • Nascheiding van restafval (29%)
  • Introductie extra ondergrondse grondstoffencontainers (74%)
  • Extra communiceren (85%)

Doelstelling gescheiden afval

Zeven op de tien gemeenten (69%) hebben een doelstelling gesteld voor het percentage huishoudelijk afval dat gescheiden wordt ingezameld. Van deze groep geeft 85% aan dat zij de VANG-doelstelling (75%of meer gescheiden inzameling) wil realiseren. Deze doelstelling is bij de meeste gemeenten gesteld voor het jaar 2020 (66%), 18 procent wil deze doelstelling na 2020 behalen.

Doelstelling restafval

Van de gemeenten die hun restafvaldoelstelling in kilogram uitdrukken, heeft ruim 80% als doelstelling de hoeveelheid restafval per inwoner naar 100 kg of minder terug te brengen. Tweederde van de gemeenten (die een doelstelling hebben opgegeven) heeft deze doelstelling gesteld voor het jaar 2020, een kwart heeft deze doelstelling in een later jaar.

Kwantiteit naar kwaliteit

Nu de afvalscheiding in veel gemeenten een hogere vlucht neemt, verschuift de aandacht steeds meer naar de kwaliteit van de gescheiden deelstromen. Meer afval scheiden is immers een goede zaak, maar dat moet wel zo dat de recyclingbedrijven er ook weer nieuwe grondstoffen van kunnen maken. In samenwerking tussen gemeenten, inzamelaars en recyclingbedrijven wordt hier extra aandacht aan gegeven.

Programma VANG – Huishoudelijk Afval

Het programma VANG-Huishoudelijk Afval wordt gezamenlijk uitgevoerd door de NVRD, Rijkswaterstaat en VNG in opdracht van het Ministerie I&W met als doel om het niveau van afvalscheiding te verhogen, de hoeveelheid restafval terug te dringen en gemeenten te ondersteunen op weg naar de circulaire economie.