Participatiebijeenkomsten verkenning landelijke standaardisering van afvalscheiding en -inzameling


Deze regiobijeenkomsten zijn alleen bedoeld voor gemeenten en inzamelaars van huishoudelijk afval. Andere groepen belanghebbenden zoals producentenorganisaties en afvalverwerkers worden op een ander moment geconsulteerd.

In de nieuwsbrief VANG-HHA van mei is de herstart van het participatietraject rond de verkenning naar landelijke standaardisering van afvalscheiding en -inzameling aangekondigd. De inzameling van huishoudelijk afval is een wettelijke taak van gemeenten. Gemeenten mogen op basis van de lokale context zelf invulling geven aan bijvoorbeeld de inzamelmethodiek, communicatie etc. De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat is door de Tweede Kamer gevraagd om te komen tot een standaard voor afvalinzameling. Dit verzoek is ook opgenomen in het Nationaal Programma Circulaire Economie als verkenning naar de (on)mogelijkheden om de inzameling van huishoudelijk afval te standaardiseren. Als ministerie doen wij tijdens dit onderzoek eerst een stap terug. Samen met gemeenten en inzamelaars inventariseert het ministerie graag welke problemen momenteel worden ervaren met de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen.

Aanvullend wordt samen verkend of standaardisatie een oplossing biedt voor de door jullie ervaren problematiek of dat er andere oplossingen nodig zijn, de wenselijkheid van standaardisatie en welke ideeën jullie daarbij hebben. Het ministerie hoopt een diverse groep aan gemeenten en inzamelaars te mogen verwelkomen om vanuit verschillende perspectieven te horen welke ervaringen en ideeën er allemaal zijn over dit onderwerp.

De bijeenkomsten voor gemeenten en inzamelaars vinden plaats op de volgende data:

Inhoudelijk begint de middag rond 12:45u. Voorafgaand zal vanaf 12:00u een vegetarisch lunch aanwezig zijn. De sessie zal tot ongeveer 15:30u duren. De exacte locatie zal op een later moment worden gecommuniceerd.