VANG helpt gemeenten


Net als voorgaande jaren zijn gemeenten ook in 2023 op allerlei manieren ondersteund bij het realiseren van de VANG-doelstellingen. Zo hebben we (tot en met november van dit jaar) ruim 40 gemeenten met raad en daad bijgestaan rondom inhoudelijke en/of politieke vraagstukken.

Maken we een analyse van de onderwerpen waar deze ondersteuning zich met name op concentreerde, dan vallen een paar zaken op. In de eerste plaats zien we dat veel van de ondersteuningsvragen zich (toch nog) voornamelijk toespitsten op de reductie van het restafval en het behalen van de VANG-doelstelling van 100 kilo. Een groot deel van de vragen gingen in dit kader over de (politieke) (on)mogelijkheden van een financiële prikkel (diftar) in het afvalbeleid. Verder waren gemeenten ook erg geïnteresseerd in de mogelijkheden van omgekeerd inzamelen, instrumenten ter reductie van grof (rest)afval, en uiteraard de aanpak van ongewenste neveneffecten als bijplaatsingen, illegale dumpingen en zwerfafval.

Ondanks deze focus op beleidsinterventies ter reductie van het restafval zien we dat gemeenten, in lijn met de nieuwe doelstellingen van VANG, ook steeds meer aandacht krijgen voor de aanpak van de kwaliteit van de gescheiden stromen. Hoe betrek je je inwoners hier actief bij en wat kan je in de inzameling nog doen om de kwaliteit van gescheiden grondstoffen te optimaliseren? Het belang van kwaliteit om hoogwaardig te kunnen recyclen, maakt dat gemeenten hier in 2023 op grote schaal mee aan de slag zijn gegaan.

De ondersteuning die we gemeenten rondom deze onderwerpen hebben kunnen bieden is zeer divers. Soms betrof dit simpelweg het aanreiken van een paar goede voorbeelden van andere (vergelijkbare) gemeenten en het delen van bestaande kennisdocumenten. Andere gemeenten hebben we met name ondersteund door politiek draagvlak te creëren voor bepaalde interventies. Zo hebben we meer dan 25 gemeenteraden en/of colleges van B&W geïnspireerd met de landelijke ontwikkelingen, koplopers, best practices en (on)mogelijkheden op het vlak van afvalscheiding en recycling. Heel vaak blijkt namelijk simpelweg kennisgebrek aan de basis te liggen van (politieke) weerstand tegen beleidsverandering.

Ook in 2024 gaan we door met het ondersteunen van gemeenten bij de transitie van afval naar grondstof! Kunnen we jou ook ondersteunen bij het (politieke) proces richting meer en betere grondstoffen? Neem dan contact met ons op, of mail rechtstreeks met Samuel Stollman (stollman@nvrd.nl) of Ivo Geerits (geerits@nvrd.nl).