NVRD benchmark afvalinzameling 2012


In deze Benchmarkanalyse worden de belangrijkste resultaten weergegeven van NVRD Benchmark Afvalinzameling van het peiljaar 2012. De NVRD Benchmark Afvalinzameling heeft als doelstelling om door vergelijking een handelingsperspectief te bieden voor een meer beleidseffectieve en operationeel efficiënte inzamelsystematiek.

Om een scherp en volledig beeld te krijgen van de verschillende typen van inzamelbeleid en inzamelsystematieken wordt in deze benchmark gekeken naar een aantal prestatiegebieden waarop sturing mogelijk is: Milieu, Kosten en Productiviteit. Per prestatiegebied worden er bepaalde indicatoren aangewezen die een prestatie signaleren en wordt er - mede tijdens benchmarkbijeenkomsten - gezocht naar de factoren die van invloed zijn op een prestatie.

In de NVRD Benchmark Afvalinzameling vindt vergelijking tussen organisaties en verzorgingsgebieden zoveel mogelijk plaats op basis van gelijksoortigheid van omstandigheden waarbinnen organisaties opereren.


Publicatiedatum
Soort informatie
Onderzoek
Aantal pagina's
16
Omvang 812 kB
Organisatie
NVRD