Infoquete Afvalpreventie nu beschikbaar!

Gepubliceerd op 18 september 2019

Oproep aan gemeenten

Afvalpreventie is een mooi maar lastig onderwerp om er als gemeente werk van te maken. Een uitdaging dus, want in potentie kan er nog veel mee bereikt worden met het oog op het verminderen van restafval. #hoedan? Een van de concrete en eenvoudige maatregelen om burgers te informeren en te motiveren is het uitzetten van een infoquête.

Afvalpreventie: vele opties

Wat kun je als gemeente doen om afvalpreventie door burgers te stimuleren? Een vraag waar veel gemeenten mee worstelen. Bekend zijn de 100-100-100 actie, het beschikbaar stellen van de ja-nee sticker voor reclamemateriaal en de burger verwijzen naar websites zoals die van Milieu Centraal. Voor de burger zijn er echter veel meer mogelijkheden. Punt is dat die veelal onbekend zijn. Je zou de burgers daarover natuurlijk kunnen informeren door omvangrijke overzichten in een brochure of op een site aan te bieden. Het vergt echter een stevige motivatie van een burger om zich daar doorheen te worstelen. Een iets actievere en makkelijkere manier is om mensen te informeren door hen te bevragen: de infoquête. Dat levert een actieve verwerking op van de informatie waardoor die wellicht meer opvolging, actie en dus ook daadwerkelijk effect heeft. De praktijk leert bovendien dat een afval-enquête op een hoge respons mag rekenen want het onderwerp raakt ons allemaal. Bovendien speelt er altijd wel (al of niet positief) landelijk nieuws over afval, wat de aandacht verder verhoogt. Denk aan de crisis bij de afvalverbranding van AEB, de plastic soep, statiegeld of (het nut van) de recycling van plastics.

Infoquête

Samen met MilieuCentraal en bureau Duwtje heeft Rijkswaterstaat een Infoquête Afvalpreventie ontwikkeld. De infoquête draagt de naam ‘Nationaal onderzoek afvalvermindering’. U kunt dit instrument als gemeente eenvoudig en kosteloos gebruiken door uw burgers via uw eigen communicatiekanalen op te roepen tot deelname. Aan het einde van de enquête krijgt de deelnemer een brede set aan concrete handelingsperspectieven (producten, sites, diensten) om zelf iets aan afvalpreventie te doen. Deze tips zijn op maat, afgestemd op de antwoorden die de burger ingevuld heeft in de enquête. Voor u als gemeente (en ook het Ministerie van IenW) levert het informatie op over hoe goed uw inwoners op de hoogte zijn van de mogelijkheden tot afvalpreventie en waar de behoeften en interesses liggen. Dat levert weer mooie aanknopingspunten op voor verdere communicatie en acties.

Monitoring

Om zicht te krijgen op de effecten van de infoquête gaan Rijkswaterstaat en MilieuCentraal een aantal zaken volgen. Dat betreft natuurlijk het aantal mensen dat de infoquête invult, maar ook in welke mate mensen als gevolg van de enquête doorklikken naar bepaalde informatie, producten en diensten. Uiteraard volgen we ook de landelijke en gemeentelijke hoeveelheid restafval, maar het zal moeilijk zijn om veranderingen daarin hard te relateren aan de infoquête. U als gemeente ontvangt van Rijkswaterstaat de enquêteresultaten voor uw eigen gemeente zodat u vervolgacties daarop af kunt stemmen.

Uw gemeente aan zet!

Het enige dat u als gemeente hoeft te doen, is uw inwoners op te roepen tot deelname aan het “Nationaal onderzoek afvalverminderen”. Via mailing, gemeentepagina en andere kanalen kunt u verwijzen naar afvalminderen.nl (zonder www). In de kennisbibliotheek van VANG-HHA kunt u ook een voorbeeld brief vinden om uw bewoners te activeren tot deelname.


afvalminderen.nl