Gescheiden inzameling vanaf nu wettelijk verplicht

Gepubliceerd op 6 juli 2020

Gemeenten zijn sinds 1 juli wettelijk verplicht om gft-afval, papier, metaal, kunststof, glas en elektronische apparatuur gescheiden in te zamelen. Op die datum trad het besluit gescheiden inzameling in werking. Vanaf 1 januari 2025 moeten ook textiel en gevaarlijke afvalstoffen gescheiden worden ingezameld.

Gescheiden inzameling hoeft niet per se huis-aan-huis te gebeuren, dat kan ook via inname- of inleversystemen, bijvoorbeeld bij de milieustraat. De inzameling van PMD en PBD is geen gescheiden inzameling, omdat de verschillende materialen na inzameling alsnog gescheiden moeten worden.

Afwijken van verplichting

In het besluit is een aantal criteria opgenomen om af te kunnen wijken van gescheiden inzameling. Deze criteria zijn limitatief.

  • Voor gft-afval kan alleen worden afgezien van gescheiden inzameling als dat technisch niet haalbaar, of buitensporig duur is.
  • Voor metaal, kunststof en glas kan van de verplichting tot scheiding worden afgeweken als een andere manier van inzamelen niet van invloed is op het potentieel voor hergebruik of recycling. Nascheiden van kunststof en metalen uit restafval, of de inzameling van PMD/PBD, blijft dus mogelijk.

Voor papier en textiel bestaan geen uitzonderingen. Deze moeten altijd gescheiden worden ingezameld.

Afwijken van gescheiden inzameling moet altijd in de afvalstoffenverordening zijn opgenomen. Volgens de toelichting bij het besluit moeten de uitzonderingsgronden restrictief worden uitgelegd. Verder moet bij het toepassen van deze gronden, zoals vereist door artikel 10.14 Wm, rekening worden gehouden met het LAP. Gemeenten worden geacht om regelmatig te toetsen of nog steeds aan de afwijkingsgronden wordt voldaan.

Toetsen

Het is voor gemeenten raadzaam om te toetsen of de huidige afvalstoffenverordening strookt met de nieuwe verplichtingen. Als dat niet zo is, hebben zij tot 1 januari 2021 om de verordening aan te passen.