ONF-vergisting in afvalcijfers


Bij nascheiding van huishoudelijk restafval wordt in een eerste stap vaak het bioafval afgescheiden, de organische natte fractie (ONF) genoemd. In Nederland mag deze niet meer tot compost verwerkt worden omdat het in contact is geweest met restafval. Veelal wordt het ONF vergist, waarbij het digestaat wordt verbrand, al dan niet na ontwatering. Deze behandeling wordt vanuit het LAP gezien als verbranding als vorm van verwijdering of nuttige toepassing (verbranding in een AVI met energieterugwinning), niet als recycling, omdat de voor de bodem waardevolle stoffen niet worden teruggewonnen en toegepast (als meststof). In afvalscheidingscijfers hoort de ONF dan ook thuis aan de restafvalkant en niet aan de kant van de gescheiden afvalstromen bestemd voor recycling. Overigens zijn gemeenten sinds 1 juli 2020 ook wettelijk verplicht tot het inzamelen van gft (bioafval), volgens het Besluit gescheiden inzameling huishoudelijke afvalstoffen. Bronscheiding van GFT, gevolgd door compostering met eventuele voorvergisting, is voorlopig de gewenste verwerking volgens het LAP. In de loop van 2023 komen er mogelijkheden om brongescheiden GFT te vergisten en het digestaat direct te verwerken tot meststof. Dan zal namelijk de Europese Meststoffenverordening geïmplementeerd zijn in onze nationale Meststoffenwet. Houd daartoe de berichtgeving hierover vanuit het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in de gaten.