Aanvalsplan gft-afval en textiel & VANG projecten kwaliteit deelstromen


Aandacht voor de kwaliteit van gescheiden afvalstromen

De laatste tijd is er veel aandacht voor de kwaliteit van gescheiden ingezamelde afvalstromen. Dat is terecht, want vervuiling van gescheiden afvalstromen kan negatieve gevolgen hebben zoals afkeur, hogere kosten of een verontreinigd eindproduct. Concrete voorbeelden zijn plastics in het gft-afval en restafval in containers voor textiel die hergebruik en recycling onmogelijk kunnen maken.

aanvalsplanVerkenning en aanvalsplan

In 2018 is een Verkenning kwaliteit deelstromen uitgevoerd. Geconcludeerd is dat met name gft-afval en textiel kwetsbare stromen zijn voor verontreinigingen.

In 2019 starten vanuit VANG-HHA verschillende projecten rondom het thema kwaliteit. Deze projecten zijn onderdeel van het Aanvalsplan gft-afval en textiel: naar meer en schonere deelstromen dat door Rijkswaterstaat in samenwerking met de Vereniging Afvalbedrijven en NVRD is opgezet.

Projecten voor de keten

De projecten in het aanvalsplan beslaan verschillende delen van de keten: van burgers en inzamelaars tot verwerkers. Op deze manier wordt op verschillende plekken in de keten een stap genomen naar betere kwaliteit, een belangrijke randvoorwaarde voor de transitie naar een circulaire economie.

Gemeenten en inzamelaars

Gemeenten en inzamelaars hebben een belangrijke rol in het voorkomen van verontreinigingen in gescheiden ingezamelde afvalstromen. Een deel van de projecten in het ‘Aanvalsplan gft-afval en textiel’ is dan ook specifiek op gemeenten en inzamelaars gericht.

Uitvoering projecten

Deze projecten worden uitgevoerd vanuit VANG-HHA door Rijkswaterstaat en NVRD en gaan in 2019 van start.

Blijf op de hoogte!

Hou voor meer informatie over de projecten deze VANG-HHA website en de nieuwsbrief in de gaten.