Nieuwsbrief VANG-HHA mei/juni 2022


Mei/juni 2022

Het programma VANG - Huishoudelijk afval houdt u via deze nieuwsbrief op de hoogte van nieuwe informatie: van aansprekende praktijkvoorbeelden en actualiteiten tot inspirerende bijeenkomsten en kennisblogs. Veel leesplezier!

Circulaire Ambachtscentra inspiratie: van alle kanten waarde

“Van stort naar trots,” zo omschrijft een projectmanager bij een gemeente een circulair ambachtscentrum. Het is een plek waar vanuit verschillende invalshoeken gewerkt wordt aan product-hergebruik en reparatie. Door het verbinden van een kringloopwinkel, een reparatiewerkplaats, een milieustraat en het onderwijs wordt onnodig weggooien van producten en grondstoffen voorkomen.

Voedselvermalers in Nederlandse huishoudens

Etensresten scheiden in een appartement of flat is lastig, er is soms weinig ruimte voor een extra prullenbak, het afval kan stinken en vliegen aantrekken en het is maar de vraag of er een gft-container in de buurt is. Zo blijkt uit cijfers van VANG dat slechts 1,5% van het afval uit hoogbouw gescheiden wordt. Wellicht dat een voedselvermaler naast de gootsteen de oplossing is om voedselresten effectief te scheiden van het restafval.

Kringloop en milieustraat zijn één op Duurzaamheidsplein Oss

Het Duurzaamheidsplein in Oss opende in 2019 als een van de eerste circulaire ambachtscentra van Nederland. Deze samenvoeging van kringloopwinkel en milieustraat bleek een schot in de roos: er is minder afval, meer hergebruik én meer werkgelegenheid voor mensen met een arbeidsbeperking. Jos Canton (directeur Kringloop Oss) en Leo Janssen (bedrijfsleider duurzaamheidsplein gemeente Oss) vertellen.

Nieuw inzamelsysteem huishoudelijk afval, hoe precies?

Op 10 mei vond de herontwerp-sessie voor een nieuw huishoudelijk afvalinzamelsysteem plaats, samen met verschillende mensen uit de Nederlandse afvalwereld. Een uniek moment, want inzamelaars, beleidsmedewerkers, communicatieadviseurs en verwerkers uit diverse delen van het land waren aanwezig om samen te kijken hoe het inzamelsysteem binnen het groot stedelijk gebied verbeterd of totaal anders ingericht kan worden.

Bioafval-Alliantie

Vanuit VANG-HHA vindt een verkenning plaats voor het oprichten van een Bioafval-Alliantie. In deze alliantie kunnen de krachten en kennis gebundeld worden van partijen die een belang hebben bij GFT/-E of op een andere wijze intrinsiek gemotiveerd zijn. Zo kan een stevige impuls worden gegeven aan meer en betere bronscheiding, en daarbij gezorgd worden voor meer en beter bioafval dat wordt verwerkt tot compost van hoge kwaliteit.
Momenteel vindt een inventarisatie van de interesse van verschillende partijen plaats. De volgende stap is het organiseren van een kick-off sessie waarin de wensen van partijen en mogelijke doelen en activiteiten verder worden geconcretiseerd.
Wilt u ook deel uitmaken van de inventarisatieronde of heeft u vragen over de Bioafval-Alliantie? Neem dan contact op met Sabrina van der Linden (sabrina.vander.linden@rws.nl).

Online lunchlezing 13 juni: de impact van een circulair ambachtscentrum

Circulaire ambachtscentra zijn niet meer weg te denken in een circulaire economie. Het verlengen van levensduur, reparatie, sociale werkvoorziening, educatie, goederen een tweedehands leven geven: het hoort er allemaal bij. De roep om goede businessplannen, verdienmodellen en het aantonen van resultaten wordt dan ook steeds luider.

Innovatie Stedelijke Afvalinzameling – GFE-werkgroepmeeting

Dinsdag 17 mei vond de Groente, Fruit en Etensresten (GFE)-werkgroepsessie plaats van het netwerk ‘Innovatie Stedelijke Afvalinzameling’ (ISA). Dit netwerk, georganiseerd vanuit het VANG-HHA programma, bestaat uit een aantal grote steden die de krachten bundelen op het gebied van het inzamelen van afval. De GFE-werkgroep is een van de werkgroepen binnen dit netwerk. In de afgelopen meeting is onder andere het initiatief van de gemeente Krimpen aan den IJssel besproken waarin een schillenboer is ingezet om GFE op te halen bij de galerijen van een flat. Daarnaast is het project BASSTA besproken door de Hogeschool van Amsterdam. Dit project is gericht op onderzoek naar het verbeteren van scheidingsgedrag van huishoudens in de stedelijke omgeving.

Inspiratiemiddag Versnellingsnetwerk Circulair Inkopen

De transitie naar een circulaire economie vraagt om een verandering in de gehele (product)keten. Het inkoopinstrument is een marktprikkel die deze samenwerking kan faciliteren. Hoe kan inkoop bijdragen aan deze ketensamenwerking? Welke goede voorbeelden zijn er? En welke dilemma’s spelen? Op 9 juni gaan we erover in gesprek! Hopelijk zien we je daar en verspreid dit vooral in je netwerk!

De impact van circulaire ambacht

Met de groeiende bewustwording rondom uitputting van schaarse materialen en klimaatverandering wordt de roep om een circulaire samenleving steeds urgenter. Een circulair ambachtscentrum omvat een breed scala aan activiteiten gericht op het verlengen van de levensduur van producten en materialen, waardoor onnodig storten en verbranden wordt voorkomen. Daarnaast bieden de centra werkgelegenheid en ontwikkelkansen binnen het sociaal domein. Deze combinatie maakt een circulair ambachtscentrum van sterke maatschappelijke waarde en bouwsteen van de circulaire economie.

____________________________________________________________________
In het programma VANG-HHA werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, NVRD en VNG samen aan meer preventie en hergebruik van huishoudelijk afval.
Informatie of vragen? Bel met 06-46935784.

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.