Regie op kwaliteit GFT

2.5 Verwerking: relatie met de verwerker en inzamelaar

Gemeentelijke invloed op de GFT-keten

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het gescheiden inzamelen en verwerken van GFT bij huishoudens. De gemeenten geven, al dan niet via uitbesteding, vorm aan de wijze waarop deze gescheiden inzameling plaatsvindt, de organisatie van de logistieke keten en welke GFT-verwerkingstechnieken worden toegepast.

Gemeenten hebben hierdoor indirect een grote invloed op de gerealiseerde kwaliteit van het ingezamelde GFT en de afzet van GFT-producten als compost.

Om de kwaliteit van het ingezamelde GFT te verbeteren, is het noodzakelijk dat gemeenten zich realiseren wat de impact van de kwaliteit is op de afzetbaarheid van GFT. Nu de afzet van compost verder onder druk komt te staan, kan onzekerheid omtrent de GFT-kwaliteit of een slechtere GFT-kwaliteit in toenemende mate leiden tot hogere verwerkingskosten.

Zowel op het gebied van inzameling en verwerking kunnen gemeenten invloed uitoefenen. Als opdrachtgever van een inzamelaar kan een gemeente resultaatgericht sturen.

In de relatie gemeente – inzamelaar is het van belang dat partijen goede afspraken maken, deze contractueel vastleggen en deze afspraken periodiek bespreken. Hierbij is het van belang dat gemeenten voldoende feedback ontvangen over de (kwaliteit van de) GFT-stroom. Zorg er dus voor dat je als gemeente goed inzicht hebt in de stroom en dit samen met de inzamelaar doorlopend blijft onderzoeken.

De volgende pagina's gaan in op de verschillende sturingsmogelijkheden voor verwerkers. Dat gemeenten (in de meeste gevallen) niet zelf verantwoordelijk zijn voor de verwerking betekent niet dat ze geen invloed kunnen uitoefenen. Gemeenten kunnen op verschillende momenten en op verschillende manieren sturen. Sturingsinstrumenten die op de volgende pagina's behandeld worden, zijn:

  • Het stellen van voorwaarden en criteria bij de aanbesteding van GFT-verwerking
  • Actief contractmanagement
  • Afspraken en processen
  • Informatievoorziening

Belangrijk om de kwaliteit van GFT te verbeteren is dat in de hele logistieke keten terugkoppeling plaatsvindt van inzamelaar naar burgers en gemeente, van verwerker naar inzamelaar en gemeente, en van gemeente naar burger. De stakeholders in de keten moeten aangesproken worden op hun eventuele tekortkomingen. Het is daarom van belang een relatie op te bouwen met de (eventuele inzamelaar) en verwerker van GFT en deze relatie goed te onderhouden.

Gemeenten, inzamelaars en verwerkers maken allen deel uit van dezelfde afvalketen en hebben alle drie hier een eigen rol in. Ongeacht van de constructie in uw gemeente (inbesteed, uitbesteed, commercieel of overheidsgedomineerd) én de contractuele afspraken die gemaakt zijn, is het zaak de belangen van verschillende partijen bij elkaar te brengen.

Als gemeente kunt u verantwoordelijkheid nemen door doorlopende afstemming en informatie-uitwisseling tussen partijen te initiëren. Zo krijgen partijen inzicht in elkaars uitdagingen en kan de keten zo optimaal mogelijk ingericht worden. De partijen zijn partners in de keten.