Regie op kwaliteit GFT

Informatie verzamelen

Door een inventarisatie te maken van de informatie die in uw gemeente beschikbaar is en de informatie die wordt aangeleverd door de inzamelaar en/of verwerker, kunt u een beeld vormen van de huidige situatie van de prestaties. U kunt hierbij de volgende vragen stellen:

 • Hoe ziet de huidige inzamel- en verwerkingsstructuur eruit?
  • Wordt er ingezameld door de eigen dienst, een inzamelaar waarin de gemeente deelneemt (zoals een gemeenschappelijke regeling), door een contractpartij en/of door een kringlooporganisatie?
  • Wie verwerkt het GFT? De eigen dienst, een inzamelaar waarin de gemeente deelneemt (zoals een gemeenschappelijke regeling), door een contractpartij en/of door een kringlooporganisatie?
 • Hoeveel GFT wordt er jaarlijks ingezameld?
  • Wat zijn de trends van de afgelopen jaren? Wordt er meer of minder GFT ingezameld? Zijn er verklaringen voor de trends?
 • Wat is het percentage van deze hoeveelheid GFT dat wordt afgekeurd?
  • Wat zijn oorzaken van afkeur? Ligt de oorzaak bij bepaalde inzamelmiddelen of routes?
 • Is er een recente sorteeranalyse uitgevoerd waaruit blijkt:
  • Wat de samenstelling is van het GFT dat nu gescheiden wordt ingezameld? Hoeveel herbruikbaar GFT er in het restafval zit?
 • Hoe presteert de gemeente ten opzichte van andere gemeenten (uit dezelfde stedelijkheidklasse), zoals gemonitord in de Benchmark Huishoudelijk Afval van de NVRD?
 • Hoe vaakt levert mijn inzamelaar/verwerker rapportages aan over hoeveelheden en afkeur? Kan ik op basis hiervan actief sturen?

Informatieverzameling: Hoe te handelen?

 • Wanneer u de genoemde vragen kunt beantwoorden, heeft u een eerste beeld van de huidige prestaties en oorzaken van vervuiling.
 • Indien u de vragen niet kunt beantwoorden, zult u op zoek moeten gaan naar deze informatie. Afhankelijk van de situatie in uw gemeente, zult u deze gegevens moeten kunnen opvragen bij uw (externe) inzamelaar of verwerker.
 • Het opvragen van dergelijke informatie is een mooi moment om de relatie met de inzamelaar of verwerker aan te gaan. Zorg dat u actief het gesprek aangaat met de inzamelaar of verwerker. Probeer niet alleen de informatie te verkrijgen en zelf te analyseren, maar ga het gesprek aan over onderliggende oorzaken, knelpunten e.d. en vraagstukken bij de inzamelaar om samen naar oplossingen te zoeken. Zo versterkt u de relatie en uw rol als beleidsmaker of opdrachtgever.
 • Het is hierbij wenselijk dat de informatie niet eenmalig wordt aangeleverd, maar periodiek aan uw gemeente gerapporteerd wordt. Maak daarom afspraken over het aanleveren van informatie, en zorg in ieder geval dat deze informatie minimaal één keer per jaar (of beter: 1x per kwartaal) wordt aangeleverd.
 • Hierbij kunt u er ook voor kiezen om naast de informatieaanlevering een periodiek overleg in te plannen met uw inzamelaar en/of verwerker, zodat u gezamenlijk de gegevens kunt interpreteren en actief kan sturen op behaalde resultaten.
 • Als laatste is het van belang deze gegevens centraal te registreren of archiveren (in een map toegankelijk voor verschillende beleidsmedewerkers) en continu te updaten.