Regie op kwaliteit GFT

Inzicht verkrijgen in inzamelmiddelen en de keten

Inzicht verkrijgen in de inzamelmiddelen en keten

De volgende stap is verder inzicht te verkrijgen in de inzamelmiddelen en de keten. Het doel van deze stap is een volledig beeld te krijgen van de verschillende inzamelmiddelen in uw gemeente. Deze inzichten kunnen gebruikt worden om actief te sturen op de veschillende manieren van inzameling. Deze hebben namelijk een grote invloed op de hoeveelheid en kwaliteit van het ingezamelde GFT (zie hiervoor paragraaf 1.4). U kunt hierbij de volgende vragen stellen:

 • Welke inzamelmiddelen of brengpunten worden gebruikt?
  • Mini- of wijkcontainers? Zijn wijkcontainers ondergronds of bovengronds? Wat voor type container gaat dit om?
  • Verschilt de vervuiling per type inzamelmiddel of brengpunt?
 • Hoe ziet de huidige inzamelstructuur eruit?
  • Wat voor mogelijkheden worden geboden voor hoogbouw?
  • Wat voor flankerende inzamelmiddelen worden ingezet?
  • Wat is de inzamelfrequentie?
  • Welke routes worden gereden? Zijn dit lange of korte routes? Verschilt de kwaliteit per route?
 • Hoe ziet de huidige verwerking er uit?
  • Welke criteria worden gebruikt als het gaat om hoeveelheden vervuiling en afkeur?
  • Hoe wordt gecommuniceerd vanuit de verwerker naar de gemeente / inzamelaar?
  • Ziet de gemeente of inzamelaar er op toe dat de verwerking plaatsvindt volgens de afspraken?
  • Zijn de afspraken duidelijk? Is er een contractmanager die actief de afspraken bewaakt?
  • Waar komt vervuiling nu in beeld? Is het wenselijk dat dit eerder in het traject gebeurt, bijvoorbeeld al direct bij de inzameling?

Inzamelmiddelen en keten: hoe te handelen?

 • Om de inzameling en verwerking te optimaliseren dient u in gesprek te gaan over de onderwerpen die hier genoemd zijn. De inzameling en verwerking van hoogwaardig GFT is afhankelijk van een aantal stappen in de keten. Met name het type inzamelmiddel en het (toezien op) verwerking zijn van belang voor het mogelijk maken van een hoogwaardige recycling.
 • Ga daarom met uw inzamelaar en verwerker in gesprek. Zie erop toe dat de inzamelaar bewuste keuzes heeft gemaakt over type inzamelmiddelen en routes. Zorg dat u in het gesprek een beeld krijgt van problemen en maak afspraken over een optimalisering.
 • Inzameling en verwerking is (wanneer er sprake is van een uitbestede dienst) vastgelegd in contracten en overeenkomsten. Tegelijkertijd is het zo dat ook inzamelaars en verwerkers baat hebben bij een optimalisering van hun inzamelstructuur en afzet van hoogwaardig GFT.
 • Chauffeurs en beladers weten meestal welke inzamelroutes slechte kwaliteit GFT opleveren. Ga af op hun ervaring en selecteer routes die het ‘verdienen’ om gecontroleerd te worden. U kunt met uw inzamelaar bekijken of u een kort project kunt inrichten waarbij chauffeurs routes van minicontainers controleren om te kijken of er sprake is van vervuiling, wat de hoeveelheid is en wat de oorzaken zijn. Uit de uitgevoerde maatwerktrajecten blijkt dat dit inzicht kan geven in 'goede' en 'slechte' routes en oorzaken van vervuiling. Zo kunt u bijvoorbeeld communicatiemiddelen gericht inzetten op bepaalde routes en/ of wijken of de wijze van inzamelen aanpassen.
 • Door een antwoord te krijgen op de vorige vragen en de kennis uit paragrafen 2.3 en 2.5 en de informatie op de volgende pagina voor te leggen aan uw inzamelaar en verwerker, kunt u inzicht krijgen in de wijze waarop de keten is ingericht en hoe deze geoptimaliseerd kan worden.