Regie op kwaliteit GFT

Versterken van communicatie

Versterken van communicatie

Om de communicatie te versterken, kunt u nagaan welke middelen momenteel worden ingezet en bezien hoe deze versterkt kunnen worden. Hierbij kunt u de volgende vragen stellen:

 • Welke communicatiemiddelen worden in de gemeente ingezet?
  • Welke communicatie wordt beschikbaar gesteld door de gemeente en inzamelaars, bijvoorbeeld op websites en op flyers of posters, social media, apps, etc.?
  • Is deze communicatie eenduidig en uniform?
 • Is de informatie op de websites, social media, apps (van gemeente, inzamelaar en verwerker) actueel?
 • Worden afvalcoaches ingezet?
  • Zijn deze op de hoogte van de wel-niet lijst en aanbiedregels?
 • Worden inwoners geïnformeerd wat de meerwaarde is van gescheiden inzameling?
  • Wordt er aangegeven wat er met (on)gescheiden GFT gebeurt?
 • Is er een communicatieplan afval- en grondstoffen in de gemeente?
  • Wordt hier expliciet aandacht besteed aan GFT-inzameling?
 • Kan de communicatie beter? Wat wil de gemeente anders? Wat is hiervoor nodig?

Kijk op de website van VANG-HHA naar de inspiratiegids communicatie afvalscheiding voor verschillende voorbeelden omtrent communicatie en campagnes.

Communicatie: hoe te handelen?

 • Om de communicatie te verbeteren, is een eerste stap een inventarisatie: welke communicatiemiddelen (zoals website van de gemeente, website van de inzamelaar, fysieke communicatiemiddelen als flyers, social media et cetera) worden momenteel ingezet? Hierbij kan worden nagegaan of deze informatie eenduidig is en elkaar niet tegenspreekt. Ook kan worden nagegaan of dezelfde logo's gebruikt worden. Zie ook paragraaf 2.3 van dit handboek.
 • Check ook of er een wel- niet lijst gehanteerd wordt.
 • Daarnaast kan worden nagegaan of er ook informatie verstrekt wordt over wat er met het ingezamelde GFT gebeurt. Het is van belang dat inwoners geïnformeerd worden over de meerwaarde van gescheiden inzameling en goede kwaliteit.
 • Verder kunt u als gemeente ook onderzoeken wat de behoefte en het kennisniveau van inwoners is. Door middel van enquêtes of interviews kunt u nagaan of inwoners op de hoogte zijn van de inzamelmogelijkheden, issues omtrent kwaliteit en de verwerking van GFT.
 • Ga als gemeente na of er in communicatieplannen en -strategieën expliciet aandacht besteed wordt aan GFT. Indien gewenst, kunt u als gemeente een apart plan opstellen voor de inzet van communicatiemiddelen op het gebied van GFT. Besteed hierin expliciete aandacht aan:
  • De wel-niet lijst
  • Uniform logogebruik en informatieverstrekking
  • De behoefte en het kennisniveau van inwoners
  • Gerichte communicatieacties en informatiedagen