Regie op kwaliteit GFT

Sturen op eigen inzameldiensten of aanbesteden

Aanbestedingen: waar rekening mee houden?

Aanbestedingen zijn uitgelezen kansen om de inzameling en verwerking van GFT te optimaliseren. Bij een aanbesteding kunt u verschillende eisen en verwachtingen over het in te richten contract opnemen. Het is hierbij belang de volgende punten mee te nemen in de eisen van een aanbesteding of bij het opstellen van het contract:

 • Het type informatie dat wordt aangeleverd, dat inzicht geeft in de hoeveelheid vervuiling, type vervuiling, oorzaken van vervuiling, sorteeranalyses, routes en probleemlocaties
 • Periodieke overleggen, afstemmingsmomenten en tussentijdse evaluaties
 • Inrichting van routes
 • Eisen aan inzamelmiddelen en (dynamische) frequentie

Aanbesteden komt op verschillende punten in dit handboek terug, zoals in paragraaf 2.6 en 2.7. Hier vindt u een overzicht van voorbeeldeisen die opgenomen kunnen worden in een aanbesteding of overeenkomst.

Inbesteden

Wanneer gemeente aandeelhouder is van inzamelaar of verwerker, dient er nog steeds als opdrachtgever gestuurd te worden. Door scherp te zijn op genoemde contractelementen en aan actief contractmanagement te doen, kunt u grip houden op de inzamelaar en verwerker. Bovendien kan de partij die als aandeelhouder uw gemeente vertegenwoordigd invloed uitoefenen in bestuurlijke besluitvorming. Zorg daarom dat de vertegenwoordiger goed op de hoogte is van inhoudelijke issues die spelen.

Aanbestedingen: hoe te handelen?

 • Aanbesteden kan ingewikkeld zijn. Er is echter voldoende informatie beschikbaar over het inrichten van een goede aanbesteding en opstellen van een overeenkomst. Neem voorafgaand aan het aanbestedingsproces de paragrafen 2.6 en 2.7 door. Hier vindt u meer iformatie over voorbeeldeisen die opgenomen kunnen worden in aanbestedingen en overeenkomsten.
 • Belangrijk is dat u in de aanbesteding criteria opstelt en in de overeenkomst met inzamelaar en verwerker afspraken maakt over:
  • de aanlevering van informatie omtrent de hoeveelheid vervuiling, oorzaken, sorteeranalyses, routes en probleemlocaties
  • dat deze informatie per kwartaal wordt aangeleverd
  • de wijze van afstemming en tussentijdse evaluatie
  • de inrichting van routes
  • eisen aan inzamelmiddelen
 • Het gaat er om dat u als gemeente na het vaststellen van de overeenkomst over voldoende informatie en sturingsmiddelen beschikt zodat u als gemeente goed zicht houdt op de inzamelaar en verwerker en kan bijsturen.
 • Indien u niet op korte termijn een aanbesteding hoeft uit te voeren, kunt u de voorbeelden in de paragrafen en bijlagen gebruiken als checklist bij het huidige contract: waar zijn wel of geen harde afspraken over gemaakt? Leidt dat tot problemen of uitdagingen?
 • Gebruik de resultaten van een dergelijke analyse in de gesprekken die u voert met uw inzamelaar om te bekijken waar bijsturing mogelijk is en nieuwe afspraken gemaakt kunnen worden.