Regie op kwaliteit GFT

2.7 Verwerking: contracten om GFT-kwaliteit te verbeteren

Welke motivatie om kwaliteit GFT te verbeteren zit in huidige contracten?

De meeste gemeentelijke verwerkingscontracten voor GFT bieden voor gemeenten weinig of geen stimulans om een betere kwaliteit van het GFT na te streven. Een betere GFT-kwaliteit heeft voor de gemeente geen economisch voordeel. Tenzij de GFT kwaliteit zo slecht is dat het GFT al afgekeurd wordt.

In dat geval heeft een betere kwaliteit wel een economisch voordeel. De nadelen van verontreiniging treden echter voor de verwerkers al ruim voor het moment van afkeur op. De trigger om aangeleverde GFT-kwaliteit te verbeteren door het voorkomen van afkeur wordt ook nog eens bemoeilijkt door de definitie van de GFT-kwaliteit in het contract.

De kwaliteit van GFT is meestal gebaseerd op mate vervuiling uitgedrukt in gewichtsprocenten. Verwerkers geven aan dat in de praktijk de verificatie van de kwaliteit van GFT kostbaar is, zeker op vrachtniveau. Het is bij GFT namelijk moeilijk visueel in te schatten welk percentage verontreiniging aanwezig is. Om gewichtsprocenten vast te stellen is nader onderzoek nodig.

Het uitgangspunt in het contract en bij het opstellen van contractelementen is dat zowel gemeente als verwerker op de lange termijn gebaat zijn bij een goede kwaliteit van het ingezamelde GFT. De gemeente kan op deze wijze de afzet continueren en de verwerker kan de gewenste kwaliteit compost produceren. Beide contractanten streven hetzelfde doel na. De volgende opties zijn geïdentificeerd voor het verbeteren van de GFT-kwaliteit via het contract:

  • De eis dat verwerkers gedurende de contractfase inzichtelijk maken wat de effecten van geleverde GFT-kwaliteit zijn op het proces en daarmee gepaarde contractkosten en duurzaamheidsaspecten. Deze verbeteringsoptie biedt de gemeente de mogelijkheid om de kosten voor actieve voorlichting en handhaving te rechtvaardigen. Het is nu immers transparant dat het verbeteren van de GFT-kwaliteit tot een reductie van de additionele contractkosten leidt, de milieuwinst door GFT-inzameling vergroot en bij een toekomstig contract gunstigere tarieven kan bedingen. Daarnaast kan de informatie ook worden gebruikt in gerichte campagnes.
  • De verwerker geeft per levering informatie aan gemeente over kwaliteit van het aangeleverde GFT. Deze verbeteringsoptie biedt de gemeente de mogelijkheid om de kwaliteit te koppelen aan inzamelroutes. Hierdoor kan het budget voor actieve voorlichting en/of handhaving effectiever worden besteed. Ook is het op termijn mogelijk om routes op kwaliteit te optimaliseren. De teruggekoppelde informatie kan bestaan uit een indicatie van kwaliteit bijvoorbeeld door een stoplichtmodel waarbij groen staat voor goede kwaliteit, oranje voor twijfelachtige kwaliteit en rood voor slechte kwaliteit. Belangrijk is hierbij te realiseren dat visuele beoordeling van de GFT-kwaliteit niet accuraat is. Het is dus ook van belang om beoordeelde vrachten af en toe door middel van een monster en handmatig te sorteren te controleren. Dit borgt de kwaliteit van de beoordelingen. Verwerkers geven ook aan dat ze wel de kwaliteit van aangeleverde vrachten redelijk kunnen voorspellen, afhankelijk van kenteken en dag van levering. Op basis van deze kennis hebben de verwerkers al een idee waar de vracht verwerkt moet gaan worden. Het verdient aanbeveling om naast een oordeel ook een foto te nemen van de geloste vracht.
  • Bonus/malusregeling beloont goede kwaliteit, geeft waarschuwingen bij mindere kwaliteit en beboet slechte kwaliteit. Deze verbeteroptie geeft een directe stimulans om goede kwaliteit aan te leveren. Het implementeren van deze optie vraagt om een duidelijke definitie van kwaliteit, een procedure voor het vaststellen van de kwaliteit en het vaststellen van de financiële consequentie. Bij de invoering van de bonus/malusregeling vraagt het onderzoek naar kwaliteit aandacht. Afhankelijk van de frequentie en monsternemingsmethode kunnen hier kosten mee gemoeid zijn.

Naast kosten spelen ook de belangen een rol. Hoewel iedereen een betere kwaliteit van ingezameld GFT voor ogen heeft, dient een oplossing te worden gevonden voor de mogelijke belangenverstrengelingen die met onderzoek gepaard gaan. Indien de gemeente het onderzoek financiert is men gebaat bij een lagere vervuilingsgraad en indien de verwerker het onderzoek financiert is er een financieel belang bij een hogere vervuilingsgraad. Om uit deze impasse te komen kan de gemeente een aantal metingen per jaar onafhankelijk laten uitvoeren en kan de verwerker deze desgewenst aanvullen metingen volgens dezelfde methode door een onafhankelijk partij. Bij invoeren van de bonus/malusregeling dient ook de financiële impact bekend te zijn. Deze kan bijvoorbeeld worden bepaald aan de hand van vermeden verwerkingskosten en kan gelden voor de tonnages aangeleverd in de meetperiode. Bijvoorbeeld als startpunt een verontreiniging van 2% waarbij de gemeente een proportioneel boete krijgt indien de vervuiling hoger dan 2% ligt en een bonus indien de vervuiling lager ligt dan 2%. Het is hierbij van belang een percentage te kiezen dat voor beide contractanten gunstig kan uitpakken. Dus geen 0% of 10% vervuiling. Belangrijk is om ook vast te leggen hoe het percentage bepaald wordt en hoe vaak.

Afbeelding2.7

Hieronder staan een aantal artikelen die gehanteerd kunnen worden in een verwerkingscontract bij het verbeteren van de GFT-kwaliteit. Ieder artikel hoort samen te hangen met overige artikelen in een contract. Deze voorbeeldartikelen moeten dan ook worden ingepast en niet één op één overgenomen.

Artikel 1

Opdrachtnemer zorgt ervoor dat elke vracht GFT wordt beoordeeld op kwaliteit op de locatie waar afval uit inzamelvoertuig wordt aangeboden. De overdrachtslocatie is daar waar de verwerker het GFT accepteert. Opdrachtnemer legt kwaliteit geleverde GFT vast door middel van een foto van de volledige geledigde vracht GFT en kenteken van het voertuig

Artikel 2

Het aangeleverde GFT bevat maximaal X% verontreinigingen. Opdrachtgever stemt in met een visuele beoordeling van de kwaliteit van het aangeboden GFT. Eén keer per 3 maanden dient opdrachtnemer de beoordeelde kwaliteit te laten toetsen door een onafhankelijke partij door middel van monsterneming en handmatig sorteren. Bij verschillen van meer dan 5% dient deze frequentie te worden verdubbeld/geïntensiveerd en zijn de kosten voor de Opdrachtnemer en dient de Opdrachtnemer te rapporteren wat de verschillen veroorzaakt. NOOT: Verontreinigingen zijn alle materialen die niet aan voldoen aan de omschrijving van GFT in sectorplan 6 van het LAP. [Voorbeeld uitwerking: Opdrachtnemer geeft elke aangeleverde lading een beoordeling op basis van stoplichtmodel (groen: ruim voldoende; oranje: net voldoende, net onvoldoende; rood: onvoldoende)]

Artikel 3

Opdrachtnemer dient voor elke afgekeurde vracht de volgende gegevens te aan te leveren aan Opdrachtgever: - Tijdstip; - Kenteken inzamelvoertuig; - Inzamelroute van de vracht; - Tonnage; - Geschat aandeel verontreinigingen; - Foto’s van de aangetroffen verontreinigingen, die duidelijk maken welk type stoorstoffen hebben geleid tot de afkeur van de vracht.

Artikel 4

Opdrachtnemer dient maandelijks een overzicht te rapporteren met per inzamelvoertuig beoordeling, de frequentie van afkeur en de totale kosten die gepaard gaan met afkeur van vrachten GFT. NOOT: Opdrachtgever zal de koppeling leggen tussen het inzamelvoertuig en de inzamelroute. NOOT: Opdrachtgever zal inzamelmiddelen op en inzamelroute bij frequente afkeur intensief onderzoeken en zo nodig handhaven.

Artikel 5

Opdrachtnemer dient voor de vrachten die worden geaccepteerd maandelijks een overzicht te maken met hiërarchisch de 10 meest frequent aangetroffen stoorstoffen die als verontreiniging in het GFT. Hiertoe moet wekelijks één vracht worden beoordeeld op specifieke stoorstoffen.

Artikel 6

Opdrachtnemer geeft jaarlijks inzicht in de effecten van kwaliteit GFT op het proces. Dit inzicht is toegespitst op de onderhavige opdracht.

Artikel 7

De bij inschrijving geboden verwerkingsprijs gaat uit van een vervuilingspercentage van X%. Per kwartaal wordt het vervuilingspercentage vastgesteld op de methode beschreven in artikel X voor niet afgekeurde vrachten. Indien niet-afgekeurde en gecontroleerde vrachten een hoger percentage vervuiling hebben dan het percentage voor afkeur mogen deze resultaten niet meewegen in het gemiddelde. Per % afwijking wordt de verwerkingsprijs aangepast met 10% van de bij inschrijving geboden verwerkingsprijs.

Alternatief: De verwerkingsprijs wordt als volgt bepaald:

- Beoordeling voldoende (oranje) = 100% afgesproken prijs;

- Beoordeling goed (groen) = 95% afgesproken prijs;

- Beoordeling rood: afkeur en volgens de daarvoor te maken kosten; De afrekening dient wekelijks plaats te vinden op nacalculatie. Deze frequentie is noodzakelijk om het financiële effect van eventueel tekortkomende GFT-kwaliteit tastbaar te maken.

NOOT: artikel geheel afhankelijk van wijze om kwaliteit vast te stellen. Daarnaast bevat dit artikel de moeilijkheid dat de beoordelende partij een belang heeft bij de uitkomst van de beoordeling