Regie op kwaliteit GFT

Kaders: beleid en financiën

Kaders: beleid en financiën

Met de informatie uit de vorige stappen heeft u een startpunt op basis waarvan u uw eigen beleid onder de loep kan nemen en (indien nodig) kan actualiseren. U kunt de informatie gebruiken om GFT-inzameling en verwerking te agenderen bij de politiek en verbeterslagen uit te voeren. U kunt hierbij de volgende vragen stellen:

 • Zijn de huidige ambities vastgelegd in beleid?
  • Wat zijn de huidige ambities op het gebied van GFT? Zijn die nog actueel? Sluiten die aan bij andere circulaire beleidsthema’s?
 • Wat wil de gemeente voor nieuwe situatie/ambities/beleid? Wat is hiervoor nodig?
 • Wat is het huidige budget voor GFT binnen de begroting?
  • Is er dekking vanuit andere gemeentelijke begrotingen of de algemene middelen?
  • Wat is er nodig om de financiën aan te laten sluiten bij de nieuwe situatie?
 • Hoe presteert de gemeente ten opzichte van het eigen beleid? Is de gemeente tevreden over de huidige resultaten?

Beleid en financiën: hoe te handelen?

 • Beleid bestaat uit drie onderdelen:
  • Het doel: wat willen we bereiken?
  • Het middel: hoe willen we het bereiken?
  • De financiën: wat mag het kosten?
 • Bij doeltreffend en doelmatig beleid zijn deze drie onderdelen expliciet en sluiten ze op elkaar aan. Maak doelen zo SMART mogelijk en zorg dat deze in verschillende documenten (beleidskaders, P&C documenten et cetera) worden herhaald en overeenkomen.
 • Ook hier is een eerste stap een inventarisatie: welke doelen en ambities zijn momenteel op het gebied van GFT geformuleerd?
 • Wanneer er geen expliciete doelstellingen op het gebied van GFT zijn helpt het om deze in het beleid op te nemen. Stel in het beleid vast wat de doelstellingen zijn op het gebied van:
  • inzameling (hoeveelheden per inwoner)
  • kwaliteit (het maximum van de gemiddelde jaarlijkse vervuiling)
  • doelen ten aanzien van afzet producten uit GFT (zoals compost en eventueel biogas en andere producten)
 • Dergelijke doelstellingen kunnen worden opgenomen in een meerjarig beleidskader. Wanneer er geen doelstellingen zijn opgenomen in een meerjarig beleidskader, is het mogelijk doelstellingen te beschrijven in een tussentijdse nota, die voorgelegd kan worden aan college en (bijvoorbeeld ter inzage) aan de raad.
 • Voor het financiële deel is het van belang scherp te hebben wat de GFT-inzameling en -verwerking kost en wat de financiële consequenties zijn van afkeur. Door in een kosten-baten analyse de kosten van verwerking van vervuild GFT dat als restafval verwerkt wordt af te zetten tegen investeringen in inzamelmiddelen, ontstaat een beeld van de financiële 'winst' die te behalen is.
 • Het scherp hebben van de doelstellingen en deze op papier vast te leggen hebben als voordeel dat 'de neuzen dezelfde kant op staan'. Zo hebben alle betrokken partijen (van gemeenteraad, college, ambtelijke organisatie, inzamelaar en verwerker) een helder beeld van het gezamenlijke doel. Betrek deze partijen ook in de beleidsontwikkeling: vinden inzamelaar en verwerker de doelstellingen bijvoorbeeld ambitieus genoeg en realistisch?
 • Wanneer partijen zich niet aan afspraken houden, kan worden terugverwezen naar de doelstellingen en afspraken die gemaakt zijn.